Board logo

標題: 我而家手揸一手巴巴😂 [打印本頁]

作者: inco    時間: 2020-8-7 12:12 AM     標題: 我而家手揸一手巴巴😂

本來兩手
尋日賣左一手
今日睇佢到頂本想賣埋另一手
後來諗吓一手咁少索性揸到14號先出
不過聽日會唔會賣左再重新買返就唔知啦
要睇聽日先知😂
作者: 47HKD的復星旅文    時間: 2020-8-7 12:12 AM

引用:
原帖由 inco 於 2020-8-7 12:12 AM 發表

本來兩手
尋日賣左一手
今日睇佢到頂本想賣埋另一手
後來諗吓一手咁少索性揸到14號先出
不過聽日會唔會賣左再重新買返就唔知啦
要睇聽日先知😂
fast buy 1992 fosun tourism to win big money la
open car la..
say my name
作者: cora881    時間: 2020-8-7 12:14 AM

引用:
原帖由 inco 於 2020-8-7 12:12 AM 發表

本來兩手
尋日賣左一手
今日睇佢到頂本想賣埋另一手
後來諗吓一手咁少索性揸到14號先出
不過聽日會唔會賣左再重新買返就唔知啦
要睇聽日先知😂
我都有一手巴巴
Copyright © 2003-2020 香港討論區