Board logo

標題: 嘩! 油價 +15% 我有冇眼花?? [打印本頁]

作者: lubu    時間: 2019-9-17 12:20 AM

我D 857可以返老家la.... wowowowo...

https://www.youtube.com/watch?v=W19CU3zwxkM

[ 本帖最後由 lubu 於 2019-9-17 01:17 AM 編輯 ]
作者: 特朗狗    時間: 2019-9-17 12:24 AM

提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
作者: 鑽石山隻揪王    時間: 2019-9-17 12:56 AM

提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
作者: lubu    時間: 2019-9-17 01:03 AM

引用:
原帖由 鑽石山隻揪王 於 17/9/2019 00:56 發表

資本主義末期, 無產階級站起來, 製造斷頭台, 這就是資本家的最後日子
聽醫生講, 記得依時食藥
Copyright © 2003-2021 香港討論區